f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
"ประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง"
ลงวันที่ 19/07/2565
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 พร้อมด้วยนายประสงค์ เจริญดี หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ครั้งที่ 3/2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯโครงการพัฒนาราษฎรในพื้นที่สถานีเกษตรอ่างขาง (อ่างขางโมเดล) ณ ห้องประชุมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

'