f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
สวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564
ลงวันที่ 13/01/2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 นายวารินทร์ คำศรีใจ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายปฏิบัติการ) นางดวงแก้ว แสนงาย รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายวิศวกรรม) นางณัฎฐ์พัชร์ พิพัฒพลกาย รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร) พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ร่วมอวยพร นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564


'