f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
แสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัดแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 และสำนักงานทางหลวงที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
ลงวันที่ 28/09/2563
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัดแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 และสำนักงานทางหลวงที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ลานจามจุรี สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)

'